บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
 • บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
 • 0.0/5.0 (0)
 • ฿1000
ร้านที่ขายสินค้านี้
 • เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
 • เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
 • ขนส่ง : ยังไม่มีคะแนน
 • บริการ : ยังไม่มีคะแนน
 • สินค้า : ยังไม่มีคะแนน
 • ผู้ติดตาม : 6
แท๊ก :

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด

TBA  เป็นมืออาชีพใน การบริหารจัดการทรัพย์สินอย่าง มีคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนในสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานในระดับสากลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้โครงการ และยังสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินมีการจัดการที่เป็นระบบมีคุณธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยทีมงานผู้ชำนาญเฉพาะทาง  ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในการร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของผู้อยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์

ข้อเสนอการให้บริการ

 

           วัตถุประสงค์

1.1    มุ่งเน้นการให้บริการท่านสมาชิก ตามนโยบายของคณะกรรมการ หละหรือ มติของที่ ประชุมใหญ่

1.2    มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านสมาชิก

1.3    มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานสภาพสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน และดูแลบำรุงรักษาระบบสารธารณูปโภค

         ให้สามารถใช้งานได้ปกติ

1.4     มุ่งเน้นการจัดการด้วนการเงินให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

           ขอบเขตการให้บริการ หมู่บ้านฯ จะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าด้วยขอบข่ายการให้บริการของบริษัทฯ โดนแบ่ง              ขั้นตอนการดำเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

             การตรวจสอบรับมอบงาน หากบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่บริหารจัดการหมู่บ้านฯ จะจัดส่งบุคคลกร              ชำนาญการเข้ามาเตรียมรับมอบงานล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเริ่มสัญญา  โดยขั้นตอนดังกล่าวจะดำเนินงานก็ต่อเมื่อได้รับ                หนังสือยืนยันตกลงการว่าจ้างซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เกิดขึ้นในระยะเวลาทั้งหมด

        โดยบริษัทฯ จะทำการรับมอบงานแต่ละด้านดังนี้

                        1.     งานด้านเอกสารธุรการและนิติกรรม

                        2.     งานด้านบัญชีการเงินและทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน   

  3.     งานด้านวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค

                        4.     งานที่ต้องติดตามเร้งด่วนตามมติของที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ

การบริหารจัดการ

                      (1)     การบริหารจัดการหมวดงานด้วน ธุรการบริการ

1.1 บริหารจัดการหมู่บ้านฯ และให้บริการแก่ท่านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรร/ท่านผู้พักอาศัยรวมถึงดำเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารจัดการหมู่บ้านฯ

1.2 วางแผนการดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนดูแลงานบริการ

1.3 ควบคุมการดูแลการปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ และการดำเนินใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของ หมู่บ้านฯ กฎระเบียบ มติคณะกรรมการควบคุมการจัดการหมู่บ้านฯ หรือมติที่ประชุมใหญ่ และ  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4  เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์หมู่บ้าน

1.5 ดำเนินการ และจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการและควบคุมการจัดการ และการประชุมใหญ่ รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ และส่งเอกสารแจ้งการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประชุมดังกล่าว

1.6  จัดทีมงานบริหารเพื่อปฏิบัติงานในหมู่บ้านฯ รวมทั้งควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำหมู่บ้านฯ ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                               1.7  การจัดซื้อหรือจัดจ้างต่างๆโดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของหมู่บ้านฯก่อน

1.8  จัดการดูแลควบคุมดูแลรักษาความสะอาด การจัดสวน การบริการจัดการที่จอดรถ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ของหมู่บ้าน

1.9  วางแผนปรับปรุงหมู่บ้านฯ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งจัดทำงบประมาณ เพื่อนำเสนอพิจารณาขออนุมัติ และบริหารงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

1.10 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการจัดทำงานด้านเอกสาร หรือการเก็บรักษาเอกสารต้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

   (2)     การบริการจดการหมวดด้าน วิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค

2.1    กำหนดงานในการดูแลรักษา อันประกอบด้วยแผนงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี และควบคุมดูแลรักษาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ บันทึกข้อมูล ประวัติการใช้สอย  การซ่อมแซมของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดทำการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์หมู่บ้านฯ ทุกชนิด แลดำเนินการอย่างต่อเนื่องจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ และอะไหล่ที่มีไว้ใช้สอยทั้งหมด ควบคุมปริมาณให้เหมาะสมและการใช้งานได้ดีตลอดเวลา

             2.2    การบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและส่วนควบเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องมืออำนวยความ สะดวก ความปลอดภัยต่างๆ ของหมู่บ้านฯ ด้วยความระมัดระวัง อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมือนวิญญูชนพึงจะกระทำเพื่อรักษาทรัพย์สินของตน โดนมารายละเอียด เบื้องต้น ดังนี้

                                             2.2.1    ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

                                                            -   ทำความสะอาดเปลี่ยนหลอดไฟ

                                                            -   จัดตารางการปิด – เปิดแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน

                                                            -   ตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทจะนำเสนอ บริษัทที่มีความ

                ชำนาญในการบำรุงรักษาประจำปี เสนอกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

                                             2.2.2   ระบบประปา

                                                            -   จดบันทึกหน่วยใช้น้ำประปาส่วนกลางประจำ

                                                            -   ประสานงานซ่อมแซมระบบประปาหากเกิดกรณี ชำรุด

                                             2.2.3   ระบบความปลอดภัย

                 -   เสนอให้มีถังเคมีดับเพลิงไว้ประจำที่ป้อมยามของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

                                                            -   ติดตั้งกล้อง CCTV

                                                            -   จัดทำทะเบียนและบัตรประชาชนลูกจ้างภายในหมู่บ้าน

                   2.2.4   ระบบบำบัดน้ำเสีย

                                     -   ตรวจเช็คสภาพปั๊มน้ำให้ใช้งานได้เป็นปกติเสมอ

           -    จดแผนการลอกท่อระบายน้ำประจำปีรวมทั้งประสานงานกับภาครัฐ

(3)    การบริหารจัดการหมวดงานด้าน นิติกรรมและข้อบังคับ

       3.1   ดำเนินการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจักสรรที่ดิน และ/หรือ             กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3.2   ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญในสัญญาการให้บริการของนิติบุคคลหมู่บ้านฯ

(4)    การบริหารจัดการหมวดงานด้าน การเงินและบัญชี

                             4.1   การเงิน

                                                -   นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำและงบพัฒนาปรับปรุงประจำปี

                                                -   จัดวางระบบการรับ จ่ายเงิน ประกอบด้วย

                                                            *  การออกใบแจ้งหนี้

                                                            *  การนำฝากเงินเข้าบัญชีของนิติบุคคล

                                                            *  การจัดซื้อ

                                                            *  การจัดทำเอกสารรับ  และ เอกสารจ่าย

                                                            *  การติตามอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

        -   การดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บค่าบริการส่วนกลางฯ ของหมู่บ้านและรายได้อื่นๆ

                                    4.2   บัญชี

             -   จัดทำงบดุลทุกเดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นำเสนอวิเคราะห์งบแก่ที่ ประชุมใหญ่

        -   ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตในการตรวจสอบงบดุล

                                                -   นำส่งเงินดุลที่รองรับโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

 (5)    การบริหารจัดการหมวดงานด้าน ทรัพยากรบุคคล

                                5.1   บุคคลกรประจำสำนักงานใหญ่ บริษัทมีทีงานที่คอยสนับสนุนดังนี้

                                                            *   ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

                                                            *   ฝ่ายทรัพย์สิน

            *   ฝ่ายบัญชีและการเงิน

                                                            *   ฝ่ายกฎหมาย

                                    5.2    บุคลากรประจำหน่วยงาน ทางบริษัทจะจัดส่งบุคคลกรประจำสำนักงานของท่าน ดังนี้

                                                            *   ผู้จัดการหมู่บ้าน 1 อัตรา

                        (6)    การบริหารจัดการหมวดงานด้าน รับประกันคุณภาพ                 

            6.1   การควบคุม

                -   ผู้จัดการหมู่บ้านฯ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ และความคุมการดำเนินการของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

                            -   เจ้าหน้าที่ของบริษัทจากสำนักงานใหญ่เข้าตรวจสอบและติดตามงาน

            6.2    การรายงาน

             -  บริษัทจะจัดรายงานประจำทุกเดือน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในรายงานจะสรุปดังนี้

                                    *   รายงานผลดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

                                    *   รายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา

                                    *   รายงานความคืบหน้าของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

หากให้เราเป็นผู้บริหารนิติบุคคลให้ท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวัง

หจก. แท็กบิสสิเนส แอคเค้าท์ติ้ง & คอนโทรลดีเวลลอปเม้นท์

ที่ตั้งสำนักงาน 78 ซอยร่มเกล้า 28/1  แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร / แฟ็กซ์ 02-737-6177 มือถือ 093-965-5359

www.tba-accounting.com  E-mail:  tax.tba.acc@gmail.com

 (ติดต่อที่คุณทิตยา ไพรระหาญ)คะแนนสินค้า 0.0/5.0 ( 0 โหวต ) เพิ่มรีวิว
ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ คลิก
ยังไม่มีรีวิวสินค้าชิ้นนี้
ทั้งหมด 0 รีวิว
หน้า 1 จาก 1 หน้า
  ธนาคาร เลขบัญชี ประเภทบัญชี สาขา ชื่อบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 2012066507 ออมทรัพย์ มีนบุรี ทิตยา ไพรระหาญ
  จัดส่งสินค้า
  ยินดีให้คำปรึกษา ฟรีค่าจัดส่ง

  รับประกันสินค้า